HOME · 놀이터를 지켜라 캠페인 · 지도로 보는 놀이터

지도로 보는 놀이터

지역별
확인해 보세요.

궁금한 지역을 선택해주세요.

강원도

7

경기도

7

경상남도

6

경상북도

23

광주

5

대구

4

대전

3

부산

5

서울

13

세종

1

울산

4

인천

2

전라남도

8

전라북도

13

충청남도

7

충청북도

1

대전 / 3 건

농어촌 놀이환경개선

0

지역아동센터 놀이환경개선

0

도시 놀이환경개선

0

학교 놀이환경개선

3

map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number
map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map

세종 / 1 건

농어촌 놀이환경개선

0

지역아동센터 놀이환경개선

0

도시 놀이환경개선

0

학교 놀이환경개선

1

map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number
map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map

인천 / 2 건

농어촌 놀이환경개선

0

지역아동센터 놀이환경개선

0

도시 놀이환경개선

0

학교 놀이환경개선

2

map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number
map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map

제주도 / 0 건

농어촌 놀이환경개선

0

지역아동센터 놀이환경개선

0

도시 놀이환경개선

0

학교 놀이환경개선

0

map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number
map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map

충청북도 / 1 건

농어촌 놀이환경개선

0

지역아동센터 놀이환경개선

0

도시 놀이환경개선

0

학교 놀이환경개선

1

map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number map map area number
map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map